رایبد

این ترم قسمت دوم  Basic Concept of Service management میباشد که با هدف شناخت بهتر و تکمیلی از  Service management طراحی و عرضه شده است

این ترم شامل سرفصل های زیر میباشد

service management and service asset

service management sample

IT service sample

Different type of service

 که در ادامه به این دروس خواهیم پرداخت 

 
Basic Concept of ITIL - Part 02
مدت زمان ۱۵٠ دقیقه