رایبد
Objectives
Objectives
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
Basic Concepts of Service Strategy
مدت زمان ٨ دقیقه
 
Service Portfolio Managment Process
مدت زمان ٣٩ دقیقه
 
Financial management for IT services process
مدت زمان ۴٨ دقیقه
 
Business Relationship Management Process
مدت زمان ۱٨ دقیقه