رایبد
The Deming Cycle
The Deming Cycle
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
Continual service improvement
مدت زمان ۴٩ دقیقه
 
Competence and training
مدت زمان ٨ دقیقه
 
technology and architecture
مدت زمان ٧ دقیقه