رایبد
Why ITIL
Why ITIL
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
Service Management
مدت زمان ٣٢٩ دقیقه