رایبد
 
Unit1-Getting to know you
مدت زمان ٢۵ دقیقه
 
Unit2-The way we live
مدت زمان ۶٣ دقیقه
 
Unit3-What happened next
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
Unit4-The market place
مدت زمان ۵۶ دقیقه