رایبد
 
Service Design
مدت زمان ۴٩ دقیقه
 
Service level management
مدت زمان ٨۵ دقیقه
 
Serivce Catalogue Management
مدت زمان ٢٨ دقیقه
 
Availability Management
مدت زمان ۵۴ دقیقه
 
Capacity Management
مدت زمان ٣۶ دقیقه
 
Information security management
مدت زمان ٢٨ دقیقه
 
IT service continuity management
مدت زمان ۴٠ دقیقه
 
Supplier Management
مدت زمان ٢٨ دقیقه