رایبد
هر گروه کاری یک تیم نیست
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
هر گروه کاری یک تیم نیست

هر گروه کاری یک تیم نیست‼️‼️

مقایسه ویژگی های گروه کاری و تیم:


✳️ویژگی های یک گروه کاری:

1.رهبری قوی و متمرکز

2.مسئولیت فردی

3.خواسته ی گروه همان ماموریت سازمانی کلی است.

4.محصولات، کاری فردی است.

5.کارآمدی اش را به طور غیرمستقیم به واسطه ی تاثیرش روی دیگران اندازه می گیرد. (از قبیل عملکرد مالی کسب و کار)

6.بحث می کند، تصمیم می گیرد و مذاکره می کند.


✳️ویژگی های یک تیم:

1.نقشهای رهبری توزیع شده

2.مسئولیت فردی و متقابل

3.خواسته ی تیمی خاص که خود تیم ارائه می کند.

4.محصولات کاری جمعی است.

5.عملکرد را مستقیما به وسیله ی ارزیابی محصولات کار جمعی اندازه می گیرد.

6.بحث می کند، تصمیم می گیرد و کار واقعی را با یکدیگر انجام می دهد.